want to learn Chinese but it’s a bit difficult ,are you ready ?

()(jiā)(hǎo)(huān)(yínɡ)(lái)(dào)(zǎo)(ān)(hàn)()

(jīn)(tiān)(rànɡ)()(mén)(lái)(xué)()()(ɡè)(xīn)(de)(zhī)(shí)(diǎn): (rán)(ér)

(rán)(ér)(shì)(lián)()(yònɡ)(zài)(hòu)(bàn)()(de)(kāi)(tóu)(biǎo)(shì)(zhuǎn)(zhé)(duō)(yònɡ)()(shū)(miàn)()

(rán)(ér)(hòu)()(jiā)(dòu)(hào)(biǎo)(shì)(tínɡ)(dùn)

1()()(wéi)()(huì)(lái)(rán)(ér)()()(zhí)(méi)(yǒu)(lái)

I thought he would come, but he never came

2()()(xué)()(hěn)(zhònɡ)(yào)(rán)(ér)(hái)()(zhù)()(xué)()(fānɡ)()

It is important to study hard, but we must also pay attention to learning methods

(jīn)(tiān)(de)(zhī)(shí)(diǎn)(nín)(xué)()(huì)(le)()(xué)()(zhōnɡ)(wén)(lái)(zǎo)(ān)(hàn)()()

杨老师:13918358891

www.study-mandarin.com

s-11


Post time: Jun-08-2022