Mandarin school in Shanghai: “how”is used in Chinese

(xué)()(zhōnɡ)(wén)(lái)(zǎo)(ān)(hàn)()()

If you want to learn Chinese,welcome to mandarin Morning.

www.study-mandarin.com

()(jiā)(hǎo)(huān)(yínɡ)(lái)(dào)(zǎo)(ān)(hàn)()

 

(jīn)(tiān)()(mén)(yào)(xué)()()(ɡè)(xīn)(de)(zhī)(shí)(diǎn)()(wèn)(dài)()(zěn)(me)

Today, we are going to learn a new knowledge point:  The interrogative pronoun “how”

()(wèn)(dài)()(zěn)(me)”,()(yònɡ)(zài)(dònɡ)()(qián)(xún)(wèn)(dònɡ)(zuò)(de)(fānɡ)(shì)()()

The interrogative pronoun “how” is used in front of the verb to ask the way of action, for example:

 

(zhè)(ɡe)(pīn)(yīn)(zěn)(me)()

How to pronounce this Pinyin?

()(de)(hàn)()(mínɡ)()(zěn)(me)(xiě)

How do you write his Chinese name?

(xīn)(huá)(shū)(diàn)(zěn)(me)(zǒu)

How can I get to Xinhua bookstore?

 

(jīn)(tiān)(de)(zhī)(shí)(diǎn)(nín)(xué)()(huì)(le)()

Have you learned today’s knowledge points

(xué)()(zhōnɡ)(wén)(lái)(zǎo)(ān)(hàn)()()

Learn Chinese, come to mandarin Morning.

www.study-mandarin.com

 

076bc5a19e751ad04226fbee84af927


Post time: Jul-08-2022