ກິດຈະກໍາວັດທະນະທໍາ - ແມນດາລິນເຊົ້າຈີນໂຮງຮຽນ

ກິດຈະກໍາວັດທະນະທໍາ

2007outdoor ກິດຈະກໍາ BBQ:

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2008 ຮູບພາບ dumplings

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2009 ຮູບພາບຂອງການເຂົ້າຕົ້ມ

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2014 US Tour ສຶກສາ

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2015 ພັກວັນຄຣິດສະມາດ

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2016 more activities, please contact l Mandarin Morning, 021-5213 9379