અમારો સંપર્ક કરો - મેન્ડરિન મોર્નિંગ ચિની શાળા

અમારો સંપર્ક કરો

સંપર્કમાં રહેવા

Need information about our school and programs? Please fill the form below and we will reply to you in 12 hours.

 

અમારી મુલાકાત લો

શંઘાઇ શાળા

Address:12F,NO.58,Jiaozhou  Road Jing'an

WeChat

jiyoumu   justin

અમને કૉલ

021-5218-2732

અમને કૉલ

ઉપલબ્ધ સમય: 9 6 વાગ્યા સુધી છું (શંઘાઇ સમય) માટે

e-mail:learning@mandarinmorning.com