સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ Mandarin - મોર્નિંગ ચિની શાળા

સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ

2007outdoor BBQ પ્રવૃત્તિઓ:

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2008 dumplings છબીઓ

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2009 Zongzi બનાવવાના ચિત્ર

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2014 યુએસ અભ્યાસ પ્રવાસ

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2015 ક્રિસમસ પાર્ટી

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2016 more activities, please contact l Mandarin Morning, 021-5213 9379